درباره آیموس

پوکی استخوان و سارکوپنی از بیماری‌های مهم دوره سالمندی می باشند. با توجه به روند پیری جمعیت کشور، داشتن برآوردهای صحیح از شیوع آنها در سطح ملی، به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مداخلات مناسب و ارزیابی اثر مداخلات انجام شده، اهمیت زیادی دارد. مطالعه چندمرکزی استئوپروز ایرانیان (آیموس) با هدف برآورد شیوع استئوپروز، استئوپنی و سارکوپنی در سطح ملی و عوامل تعیین کننده آنها طراحی و در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اجرا شد.

Bone and musculoskeletal
اهداف مطالعه

اهداف مطالعه

مهمترین یافته‌ها

شیوع استئوپروز

% ۱

شیوع سارکوپنی

% ۱

همکاران ما

در اجرای مطالعه چندمرکزی استئوپروز ایرانیان (آیموس) نهادهای مختلفی یاریگر ما بودند. صمیمانه قدردان همکاری آن‌ها هستیم.
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
پیمایش به بالا